Adatvédelem

Adatkezelési tájékoztató

Mindtech Kft.

www.mindtechapps.hu

Adatkezelési tájékoztató 1

1. Az Adatkezelési tájékoztató célja 3

2. A mindtechapps.hu, (mint adatkezelő) adatai és elérhetőségei 3

3. A kezelt személyes adatok köre 3

3.1 Az ajánlat kérés során megadandó személyes adatok 3

3.2 Technikai adatok 3

3.3 Cookie-k (Sütik) 4

3.3.1 A sütik feladata 4

3.3.2 Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k 4

3.3.3 Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika) 4

3.4 Online ügyintézéshez kapcsolódó adatok 5

4. Az adatkezelés célja, módja és jogalapja 5

4.1 Általános adatkezelési irányelvek 5

5. Az adatok fizikai tárolási helyei 5

6. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei 6

6.1 Tájékoztatáshoz való jog 6

6.2 Az érintett hozzáféréshez való jog 6

6.3 Helyesbítés joga 6

6.4 Törléshez való jog 6

6.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog 7

6.6 Az adathordozáshoz való jog 7

6.7 Tiltakozás joga 7

6.8 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást 7

6.9 Visszavonás joga 7

6.10 Bírósághoz fordulás joga 7

6.11 Adatvédelmi hatósági eljárás 8

7. Egyéb rendelkezések 8

1. Az Adatkezelési tájékoztató célja

A Mindtech Kft. (2600 Vác, Attila utca 8., a továbbiakban szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfele a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valaminr az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

A Mindtech Kft. Adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.mindtechapps.hu/adatvedelem címen.

A Mindtech Kft. Fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönséget.

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapccsolódóan, kérjük írja meg nekünk és megválaszoljuk kérdését.

A Mindtech Kft. Elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainka védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Mindetch Kft. A személyes adatokat bizalmalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A Mindtech Kft. az alábbiakban ismertei adatkezelési gyakorlatát.

2. A mindtechapps.hu, (mint adatkezelő) adatai és elérhetőségei

Amennyiben megkeresné Társaságunkat, <international.mindtech@gmail.com> elérhetőségen léphet kapcsolatba az adatkezelővel.

A Mindtech Kft. Minden hozzá beérkezett e-mailt a személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb 1 év elteltével töröl.

Név: Mindtech Kft.

Székhely: 2600 Vác, Attila utca 8.

Cégjegyzékszám: 13-09-176759

Adószám: 25351767-2-13

E-mail: mindtechapps@mindtechapps.hu

3. A kezelt személyes adatok köre

3.1 Az ajánlat kérés során megadandó személyes adatok

Kötelezően kitöltendő mezők:

– Név

– Email cím

– Cég név

3.2 Technikai adatok

A Mindtech Kft. a személyes adatokat kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

– az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

– hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

– változatkansága igazolható;

– jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

A Mindtech Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

A Mindtech Kft. Olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.0

A Mindtech Kft. az adatkezelés során megőrzi 

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

3.3 Cookie-k (Sütik)

3.3.1 A sütik feladata

 • információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
 • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. Online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
 • megkönnyítik a weboldal használatát;
 • minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépen kis adatcsomagot, ún. Sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. 

3.3.2 Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngésszenek a www.mindtechapps.hu weboldalon, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlőfik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

3.3.3 Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

A www.mindtechapps.hu weboldalán alkalmazza a Google Analytics, mint hamradik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával a www.mindtechapps.hu információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogatók számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradunk, illetve amíg a látogató nem törli őket.

3.4 Online ügyintézéshez kapcsolódó adatok

Kötelezően kitöltendő mezők:

– Név

– Email cím

– Cég név

4. Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

4.1 Általános adatkezelési irányelvek

A Mindtech Kft. Tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.

Felhívjuk a Mindtech Kft. Részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelezettsége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 2011. évi CXII. Törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);
 • Az Európai Parlament és a Tanács )EU) 2016/679 rendelete (2016. Április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad árámlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR)
 • 2013. évi V. Törvény – Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • 2000. évi C. Törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 • 2017. évi LIII. Törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanaszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);
 • 2013. évi CCXXXVII. Törvény – a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról (Hpt.).

5. Az adatok fizikai tárolási helyei

Személyes adatai ( vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatban hozhatók) a következő módon kerülnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét.. elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintett bejelentkező számítógépének azon adati, melyek a szavazás során generálódnak és melyeket a www.mindtechapps.hu rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekmény nélküli belépéskor, illetve kilépéskor automatikasan naplózza. Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolható. Az adathoz kizárólag a www.mindtechapps.hu fér hozzá.

6. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételével jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

6.1 Tájékoztatáshoz való jog

A Mindtech Kft. Megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. És 14. Cikkben említett valamennyi információt és a 15-22. És 34. Cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

6.2 Az érintett hozzáféréshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban ven-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalakotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja a tájékoztatást.

6.3 Helyesbítés joga

Az érintett kérheti a Mindtech Kft. Által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és hiányos adatok kiegészítését.

6.4 Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Mindtech Kft. Indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésre információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadsághpz és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

6.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére a Mindtech Kft. Korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelég jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksge a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozortt az adatkezelés ellen; az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapodásra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vgay jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

6.6 Az adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

6.7 Tiltakozás joga

Az érintett jogosul arra, hogy a saját helyzetében kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelés ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló  profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokoljákt, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

6.8 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

6.9 Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

6.10 Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

6.11 Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információsszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információsszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 06-1/391-1400

Fax: 06-1/391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

7. Egyéb rendelkezések

E tájékotatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az dat felvételkor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információsszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadás, illetőleg iratok rendelkezésére bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

A Mindtech Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.